Regulamin kursów

I. REKRUTACJA do grup jest przeprowadzana nieodpłatnie na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego. Dodatkowo sprawdzane są kompetencje wypowiedzi ustnej.

 

 II. LICZBA OSÓB w grupach nie przekracza 4 – 5 osób.

 

III. ODPŁATNOŚĆ za kurs jest ustalana na jeden semestr z możliwością rozłożenia na 4 nieoprocentowane raty. Aktualny cennik  znajduje się na stronie Szkoły.

Zakupu podręczników kursanci dokonują we własnym zakresie. Materiały dodatkowe zapewnia Szkoła.

Szkoła wystawia FAKTURY za naukę.

Uczestnicy, którzy w ciągu roku przyłączą się do grup, w których są wolne miejsca, płacą za ilość lekcji, która w danym semestrze pozostała do zakończenia kursu.

Nieobecności ucznia na zajęciach grupowych pozostają odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowią podstawy do zwrotu lub nie wypłacenia należnych opłat za kurs. W przypadkach losowych, takich jak choroba lub wypadek dopuszcza się możliwość zwrotu  należności za jednostki lekcyjne, które pozostały do końca kursu, a których uczestnik nie mógł wykorzystać.Uczestnik kursu nie ma możliwości zawieszenia płatności raty za kurs w przypadku zaplanowanej nieobecności (typu urlop, wyjazd służbowy etc.)

W przypadku rezygnacji obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia, kursant zobowiązany jest uiścić bieżącą wymaganą opłatę za kurs. Rezygnację należy złożyć mailowo lub pisemnie w sekretariacie Szkoły. Zwrot należności, w przypadku, gdy wpłacona przez kursanta kwota przekroczy cenę należną do opłaty za zajęcia, które odbyły się do końca wypowiedzenia, nastąpi w ciągu  30 dni od dnia złożenia wypowiedzenia.

Z listy kursantów skreślona jest osoba, która nie uregulowała opłaty w terminie i nie podała przyczyn opóźnienia płatności.

 

 

IV. WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU: Testy sprawdzające wiedzę gramatyczno-leksykalną są przeprowadzane po każdym rozdziale podręcznika. Warunkiem zaliczenia testu jest osiągnięcie progu 50 %. Średnia ocen prac domowych (ustnych i pisemnych) oraz testów (60 %) jest warunkiem zaliczenia całego semestru. Zaległości można odrobić oraz poprawić niezaliczone testy w ciągu trwania semestru.

 

V. ZAŚWIADCZENIE o odbytym kursie wystawiamy na zakończenie nauki języka odpowiadającego poszczególnym poziomom językowym według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (od A1 do C2), czyli po dwóch semestrach nauki. Na prośbę kursanta możemy wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w kursie po jednym semestrze

 

VI. WSPÓŁPRACA między lektorem a kursantami przebiega na zasadzie obopólnej gwarancji solidności: kompetentny lektor uczy rzetelnie w oparciu o znajomość wymogów egzaminów, do których przygotowuje na podstawie materiałów. W ramach kursu są przeprowadzane testy próbne do poszczególnych egzaminów. Kursant rzetelnie przygotowuje pracę domową i zalicza testy. Nieobecni na zajęciach kursanci są powiadamiani drogą mailową o zadaniach do nadrobienia. Wykorzystując aspekty metody e-lerning kursanci mogą nadsyłać drogą mailową prace domowe

 

VII. LEKTORZY  są wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie lingwistycznym oraz pedagogicznym.

 

VIII. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:  Słuchacz zobowiązuje się do uiszczania opłat na koniec miesiąca po zliczeniu przeprowadzonych lekcji przelewem na rachunek mBank 24 1140 2004 0000 3302 5474 1184. Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia, jednakże należy powiadomić o tym Szkołę telefonicznie lub mailowo max. 3 godziny przed umówioną lekcją, Szkoła pobiera opłatę za nieodwołane zajęcia, jeśli zostały odwołane mniej niż 3 godziny przed umówioną lekcją. Szkoła nie pobiera dodatkowych opłat.