Regulamin kursów

I. REKRUTACJA do grup jest przeprowadzana nieodpłatnie na podstawie pisemnego testu kwalifikacyjnego. Dodatkowo sprawdzane są kompetencje wypowiedzi ustnej.

 II. LICZBA OSÓB w grupach wynosi od 2 do 4 osób. Szkoła organizuje zajęcia stacjonarne oraz online.

III. PŁATNOŚĆ za kurs grupowy jest ustalana na jeden rok szkolny (od września bieżącego roku do sierpnia roku następnego) z możliwością rozłożenia na 5 nieoprocentowanych rat w semestrze. Aktualny cennik  znajduje się na stronie Szkoły.

Zakup podręczników nie jest wliczony w koszt kursu. Materiały dodatkowe zapewnia Szkoła.

Na życzenie Szkoła wystawia FAKTURY za usługi edukacyjne.

Uczestnicy, którzy w ciągu roku przyłączą się do grup, w których są wolne miejsca, płacą za ilość spotkań, która w danym semestrze pozostała do zakończenia kursu, cena za pozostałe spotkania w danym semestrze jest aktualizowana dla wszystkich słuchaczy w grupie zgodnie z cennikiem.

W przypadku rezygnacji jednego ze słuchaczy cena za pozostałe do wykorzystania spotkania również jest aktualizowana zgodnie z obowiązującym cennikiem. Szkoła nie pobiera opłat wstecznych za liczbę godzin już wykorzystanych w trakcie trwania kursu.

Nieobecności słuchacza na zajęciach grupowych pozostają odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowią podstawy do zwrotu lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs. W przypadkach losowych, takich jak choroba lub wypadek dopuszcza się rozważenie możliwości zwrotu  należności za jednostki lekcyjne, które pozostały do końca kursu, a których uczestnik nie mógł wykorzystać. Uczestnik kursu nie ma możliwości zawieszenia płatności raty za kurs w przypadku zaplanowanej nieobecności (typu urlop, wyjazd służbowy etc.)

W przypadku rezygnacji obowiązuje okres wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia, kursant zobowiązany jest uiścić bieżącą wymaganą opłatę za kurs, niezależnie od tego czy będzie uczęszczał na zajęcia, czy nie. Rezygnację należy złożyć mailowo na adres info@helloenglish.com.pl lub osobiście dostarczyć formę pisemną do siedziby Szkoły. Zwrot należności, w przypadku, gdy wpłacona przez kursanta kwota przekroczy cenę należną do opłaty za zajęcia, które odbyły się do końca wypowiedzenia, nastąpi w ciągu  30 dni od dnia złożenia wypowiedzenia.

IV. WARUNKI ZALICZENIA SEMESTRU: Testy sprawdzające wiedzę gramatyczno-leksykalną są przeprowadzane po każdym rozdziale podręcznika. Warunkiem zaliczenia testu jest osiągnięcie progu 60%. Na koniec semestru zostaje przeprowadzony rozbudowany test semestralny (zaliczenie od 50%). Zaległości można odrobić oraz poprawić niezaliczone testy w ciągu trwania semestru.

V. ZAŚWIADCZENIA ORAZ CERTYFIKATY o odbytym kursie wystawiamy na zakończenie nauki języka odpowiadającego poszczególnym poziomom językowym według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (od A1 do C1), czyli po dwóch semestrach nauki. Na prośbę kursanta możemy wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w kursie po jednym semestrze. Na życzenie wystawiamy opinię słowną podzieloną na różne obszary kształcenia (t.j. komunikatywność, gramatyka, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, bogactwo językowe, pisanie)

VI. WSPÓŁPRACA między lektorem a kursantami przebiega na zasadzie obopólnej gwarancji solidności: kompetentny lektor uczy rzetelnie w oparciu o znajomość wymogów egzaminów, do których przygotowuje na podstawie materiałów. W ramach kursu są przeprowadzane testy próbne do poszczególnych egzaminów. Kursant rzetelnie przygotowuje pracę domową i zalicza testy. Nieobecni na zajęciach kursanci są powiadamiani o zadaniach do nadrobienia.

VII. LEKTORZY  są wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie lingwistycznym oraz pedagogicznym.

VIII. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE  Słuchacz zobowiązuje się do uiszczania opłat na koniec miesiąca po zliczeniu liczby faktycznie przeprowadzonych spotkań przelewem na rachunek wskazany w umowie. Słuchacz ma prawo odwołać zajęcia, jednakże należy powiadomić o tym Szkołę telefonicznie lub mailowo max 3h przed umówionym spotkaniem, Szkoła pobiera pełną opłatę za nieodwołane zajęcia, lub jeżeli zajęcia zostały odwołane mniej niż 3h przed umówioną lekcją. Szkoła nie pobiera dodatkowych opłat.

IX. UMOWA W przypadku podjęcia współpracy ze Szkołą, niezależnie od formy tej współpracy, zostaje zawarta obustronna umowa obowiązująca w bieżącym roku szkolnym t.j. od września bieżącego roku do sierpnia roku następnego.